comScore

Trabzonspor Trabzonspor

Trabzonspor'a denetim uyarısı

07 Şubat 2017, Salı 14:04
Trabzonspor'a denetim uyarısı

Trabzonspor'un halka açık şirketini denetleyen özel denetleme firması şok bir rapor hazırladı.

FutbolArena - Rapora göre, finansal durumun "borca batıklık" aşamasında olduğu ve şirketin devamlılığı konusunda ciddi şüpheler oluştuğu vurgusu yapıldı. Ayrıca raporda SPK kurallarına göre kar dağıtımı konusunda da bazı endişelerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanarak KAP'a da bildirilen raporun ilgili bölümleri şöyle:
"...Şirket'in 30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık ara hesap döneminde 34.571.407 TL (30 Kasım 2015: 95.471.992 TL) zarar ettiğine, 30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarını 145.321.387 TL (31 Mayıs 2016: 261.737.418 TL) aştığına, özkaynaklarının negatif 204.377.356 TL (31 Mayıs 2016: 169.669.134 TL) olduğuna ve özkaynakların negatife dönmesinin ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi kapsamında borca batıklık olarak değerlendirdiği açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Şirket yönetiminin bu hususa ilişkin açıklamaları 2 no'lu dipnotta yer verilmektedir. Sonucumuz bu konuya ilişkin ilave bir şart içermemektedir.

30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Trabzonspor Futbol) 'den toplam 33.465.558 TL tutarında ticari olmayan alacağı vardır. Bu konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten'de yayımlanan iki numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu, sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların; hesap dönemi içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının %50 fazlasını aşmaması zorunluluğu getirilmiştir. Şirket, rapor tarihi itibarıyla Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den olan alacak için söz konusu tebliğ hükümlerine uyum sağlayamamıştır.

Söz konusu uyumsuzluğa istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Ağustos 2013 tarihli duyurusunda da, Şirket' in ilgili kararlara uyum sağlamaması nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Açılabilecek davaların finansal tablolara etkisi belirsizdir."

TRABZONSPOR'UN ZARARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un halka açık şirketi Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin dönem zararı belli oldu.

Buna göre şirket, 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113 milyon 465 bin 407 TL. zarar ederken bu zarar nedeniyle kar payı dağıtılmaması genel kurulca onaylandı. Ayrıca şirketin kullanmış olduğu  265 milyon TL.'lik kredinin yaklaşık 210 milyon TL 'lik kısmı diğer kredi borçlarının kapatılmasında, geriye kalan 55 milyon TL'lik bölümü de kısa vadeli diğer borçların ödemesinde değerlendirildi.

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)