comScore

Trabzonspor Trabzonspor

Yakup Aslan: ''F.Bahçe'nin penaltıları şaibeli''

30 Ekim 2014, Perşembe 15:29

"Se­ba se­zo­nun­da Be­şik­taş'ı şam­pi­yon ya­pa­cak­lar" id­di­asın­da bu­lu­na­rak ses ge­ti­ren Ya­kup As­lan, Gök­han Tö­re'nin Er­ci­yes ma­çın­da kır­mı­zı kart gör­me­si­ne ne­den olan "F... ..." ifa­de­si için de bu söz­le­ri sarf et­ti. "Fenerbahçe'nin penaltıları şaibeli” diye ekledi.

Trab­zons­por yö­ne­ti­ci­si Ya­kup As­lan yi­ne ses ge­ti­re­cek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Da­ha ön­ce “Sü­ley­man Se­ba se­zo­nun­da (bu se­zon) Be­şik­taş'ı şam­pi­yon ya­pa­cak­lar" di­ye­rek dik­kat çe­ken As­lan, Be­şik­taşlı Gök­han Tö­re'nin Er­ci­yes ma­çın­da İn­gi­liz­ce ola­rak sarf et­ti­ği söz­le­ri de­ğer­len­dir­di. Bi­lin­di­ği gi­bi Gök­han Tö­re Er­ci­yes ma­çın­da 4. ha­kem Meh­met Me­tin'e "F... ..." di­ye­rek kı­rmı­zı kart gör­müş­tü. Bor­do-Ma­vi­li yö­ne­ti­ci Ya­kup As­lan "Tö­re'nin söy­le­di­ği söz­le­ri ma­kul mu kar­şı­lı­yor, kar­tın hak­sız ol­du­ğu­nu id­di­a eden­ler” dedi ve şöyle devam etti: "Nor­mal şart­lar­da so­kak­taki bir in­sa­na bi­le bu la­fı söy­le­se­niz adam si­zi to­kat­lar. Bu bir kü­für ve ha­ka­ret­tir. Şim­di­ye ka­dar hep ‘Biz küf­re­de­riz ha­kem­ler ses çı­kar­maz' man­tı­ğı var­dı. Ha­kem­le­re el kol ha­re­ket­le­ri yap­ma­lar, hat­ta ga­liz kü­für­ler et­mek mo­day­dı. An­cak ya­vaş ya­vaş Türk fut­bo­lu ye­ri­ne otur­mak zo­run­da. Biz bu­nu sa­vun­duk hep.”
 
‘Korkuyla yönetiyorlar'
 
Gök­han'ın yap­mış ol­du­ğu ha­re­ke­tin son de­re­ce yan­lış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yakup As­lan, “Ken­di­si de iti­raf edi­yor ve ‘Biz bu­nu za­ten halk ara­sın­da kul­la­nı­yo­ruz' di­yor. Sen ar­ka­da­şın­la böy­le şa­ka­la­şı­yor­san ora­sı­nı bil­mem ama ha­ke­me böy­le bir ha­ka­ret­te bu­lun­ma hak­kın yok” ya­nı­tı­nı ver­di.
 
As­lan, ya­pı­lan hakem ha­ta­larının hâlâ tam ola­rak den­ge­len­mediğini de ifade ederek “Ge­çen haf­ta Fe­ner­bah­çe ma­çın­da­ki pe­nal­tı­lar­dan bi­ri bi­raz şa­ibe­liy­di. Biz umut edi­yo­ruz ki bu ha­ta­lar en aza in­sin. Sı­fı­ra in­me ih­ti­ma­li yok ta­bi­i ki ha­kem de in­san ha­ta ya­pa­bi­lir. An­cak hep ay­nı ta­kım­la­rın le­hi­ne kü­çük ta­kım­la­rın, Ana­do­lu ta­kım­la­rı­nın aley­hi­ne ol­ma­sı bi­zi ra­hat­sız eden ta­raf. Ha­kem bi­zim de aley­hi­mi­ze ha­ta ya­pa­cak. Ma­ale­sef Tür­ki­ye'de ha­kem­ler kor­kuy­la maç yö­ne­ti­yor­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
‘1 puanı bile haksızsa istemeyiz'
 
Er­ci­yes-Be­şik­taş maçını yöneten hakemleri tebrik etmeleri gerektiğini kaydeden Aslan, “Ha­ta­la­rı yok muy­du var­dı. Hat­ta Er­ci­yes'in yüz­de yüz pe­nal­tı­sı ve­ril­me­di. An­cak ha­kem on­dan son­ra gös­ter­miş ol­du­ğu yö­ne­tim­le art ni­yet­li ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di en azın­dan. 4'ün­cü ha­kem ce­sa­ret­li dav­ran­dı. Ey­yam­cı­lık ya­pa­rak duyma­maz­lık­tan ge­le­bi­lir­di kü­fü­rü.  Be­şik­taş bel­ki de Tür­ki­ye'nin en iyi oy­na­yan ta­kı­mı. İyi oy­na­ya­rak şam­pi­yon olur­sa he­pi­miz teb­rik ede­ce­ğiz. Ama 7 haf­ta­da hak­sız 5 pu­an var or­ta­da. Bi­zim le­hi­mi­ze hak­sız 1 pu­an bi­le ve­ril­se onu ka­bul et­me­yiz” şeklinde konuştu.
 
‘Daha fazla görmek isterim'
 
Ga­zi­an­tep ma­çın­da gol ata­rak es­ki for­mu­na ka­vuş­tu­ğu­nun me­sa­jı­nı ve­ren Car­do­zo için A­slan şun­la­rı söy­le­di: "Bir yö­ne­ti­ci ola­rak de­ğil de bir ta­raf­tar olarak ko­nuş­mak ge­re­kir­se ben de Car­do­zo gi­bi mar­ka bir is­min da­ha faz­la oy­na­ma­sı­nı is­te­rim. Onu sey­ret­mek bü­yük bir zevk. Dün­ya ça­pın­da bir adam. An­cak ho­ca­nın da ken­di­ne gö­re plan­la­rı var."

Mert Nobre: "Atatürk sadece Türkiye değil dünya lideri"