comScore

Trabzonspor Trabzonspor

Halilhodzic için özel talimat

23 Ekim 2014, Perşembe 13:41

Maçlarda çabuk öfkelenen ve hakemlerle diyaloğa girince tribüne gönderilen Boşnak hocaya önlem paketi yürürlüğe girdi. 

Sü­per Li­g'­e is­te­di­ği baş­lan­gı­cı ya­pa­ma­yan Trab­zons­por, üst sı­ra­la­rı zor­la­yan Mer­sin İd­man Yur­du­'nu ye­ne­rek 3 pu­an­la ta­nış­tı. Bor­do-Ma­vi­li ta­kı­mın tek­nik di­rek­tö­rü Va­hid Ha­lil­hod­zic, ön­ce­ki gün­kü ma­çın ar­dın­dan “Gül­me­nin za­ma­nı gel­miş­ti­” açık­la­ma­sı­nı yap­mış­tı. Ha­lil­hod­zic, ger­çek­ten de bu ma­ça ka­dar ger­gin ta­vır­la­rı ve asık su­ra­tıy­la ha­fı­za­la­ra ka­zın­mış­tı.
 
Ceza tehlikesi harekete geçirdi
 
Ön­ce­ki gün­ dik­kat çe­ken bir de­tay var­dı; tek­nik kad­ro, or­ta­m ge­ril­di­ğin­de Boş­nak ho­ca­nın ya­nın­dan ay­rıl­ma­ya­rak sa­ha­ya gir­me­si­ni ve ha­kem­le di­ya­lo­ğa gir­me­si­ni en­gel­le­di. Tek­nik kad­ro­ya bu tel­kin, Ka­ra­de­niz eki­bi­nin baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu­'n­dan gel­di. Başkan, Ha­lil­hod­zi­c'­in si­nir­le­ri­ne hâ­kim ola­ma­ma­sı ne­de­niy­le ce­za al­ma­sı­nı ön­le­mek istedi.
 
“Hırsı nedeniyle hırçın”
 
Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Ha­lil­hod­zi­c'­in yar­dım­cı­la­rı Jac­qu­es Bon­ne­vay ve Fa­tih Kav­lak ile bir ara­ya ge­le­rek “Ho­ca, hır­sı ve is­te­ği ne­de­niy­le ken­di­ni ma­ça ba­zen faz­la kap­tı­ra­bi­li­yor. Ha­kem­ler­le aşı­rı di­ya­log­lar ya­şı­yor, sa­ha­ya gi­ri­yor. Ho­ca­mı­zın ce­za al­ma­sı­nı en­gel­le­me­li­yiz. Bu­nun için si­ze bü­yük gö­rev dü­şü­yor. Ge­re­ken an­lar­da ho­ca­ya hâ­kim ola­rak ce­za teh­li­ke­li­si­ni or­ta­dan kal­dır­ma­lı­sı­nı­z” de­di. Yar­dım­cı an­tre­nör­ler bu ta­le­bi tüm tek­nik eki­be ilet­ti ve Ha­lil­hod­zic ta­ki­bi baş­la­dı.
 
Boşnak hocanın gerginlik sicili:
 
22 Ey­lü­l'­de, li­gin 3'ün­cü haf­ta­sın­da dep­las­man­da­ki Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya ile di­ya­lo­ğu ne­de­niy­le 1 maç­ta so­yun­ma oda­sı, ye­dek ku­lü­be­si­ne gi­riş ce­za­sı ve 13 bin li­ra pa­ra ce­za­sı al­dı.
 
Av­ru­pa Ligi­'nin 2. haf­ta­sın­da Av­ni Ake­r'­de Le­gi­a Var­şo­va­ ko­nuk edil­miş­ti. Boş­nak ho­ca, 2 Eki­m'­de oy­na­nan ma­çın 41. da­ki­ka­sın­da­ki bir po­zis­yo­nun ar­dın­dan ha­kem Vik­tor Kas­sa­i'­ye uzun sü­re iti­raz et­ti. Uya­rı­la­ra rağ­men ıs­ra­rı­nı sür­dür­dü, ma­çın ge­ri ka­la­nı­nı tri­bün­de iz­le­mek zo­run­da kal­dı. 1 maç men ce­za­sı alan Ha­lil­ho­dzic, per­şem­be gün­kü Lo­ke­ren kar­şı­laş­ma­sı­nı tri­bün­den ta­kip ede­cek.

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)