comScore

Trabzonspor Trabzonspor

Trabzonspor düşüşte

08 Ekim 2014, Çarşamba 13:17

Trab­zons­po­r'­un Boş­nak ho­ca­sı, öğ­ren­ci­le­ri­ne “Bir maç­ta 110-115 ki­lo­met­re koş­maz­sa­nız ba­şa­rı­lı ola­ma­yı­z” de­miş­ti. Fa­kat fut­bol­cu­lar 105 ki­lo­met­re­yi bi­le ge­çe­me­di. Fır­tı­na 5 haf­ta so­nun­da 4 pu­an­la 16'n­cı­lık­ta kal­dı.

Trab­zons­po­r'­da­ki kö­tü gi­diş mo­ral bo­zu­yor. Lig­de 5 haf­ta so­nun­da 4 pu­an top­la­ya­bi­len Bor­do-Ma­vi­li­ler, haf­ta­yı 16'n­cı sı­ra­da ka­pat­tı. Eleş­ti­ri ok­la­rı tek­nik di­rek­tör Va­hid Ha­lil­hod­zi­c'­e yö­ne­lir­ken, Boş­nak ça­lış­tı­rı­cı is­ti­fa et­me­ye­ce­ği­ni ve gö­re­vi­nin ba­şın­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ni­te­kim Ha­lil­hod­zic, ba­şa­rı­nın sır­rı­nı öğ­ren­ci­le­ri­ne ver­miş­ti; her maç­ta 110-115 ki­lo­met­re ara­sın­da ko­şu me­sa­fe­si or­ta­la­ma­sı tut­tur­ma­la­rı du­ru­mun­da Er­sun Ya­na­l'­lı Fe­ner­bah­çe­'nin ge­çen se­zon yap­tı­ğı gi­bi şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­miş­ti. Er kö­tü oy­na­dık­la­rı maç­ta da­hi 110 ki­lo­met­re­nin al­tı­na in­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­mış­tı.
 
‘Kondisyonunuzu artırın' talimatı
 
Vahid Hoca'nın korktuğu başına geldi. Trabzonsporlu futbolcular, sezonun geride kalan bölümünde ortalama olarak 105 kilometreyi bile geçemedi. Futbol olarak beklentilerin çok gerisinde kaldı. Şimdi Halilhodzic, bu durumun önemini öğrencilerine daha yüksek sesle vurguluyor. Yönetimin de desteğini alan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularının kondisyonlarını artırmaları için de talimat verdi.
 
Futbolcularının yetenek olarak eksiklerinin olmadığını vurgulayan Halilhodzic “Kondisyonunuz da en az yeteneğiniz kadar üst düzey olacak. Başarılı olmak için başka şansımız yok” diyerek öğrencilerine karşı tavrını da net bir biçimde ortaya koymuş oldu.  
 
Uzunay'dan sabır ve hoşgörü çağrısı
 
Baş­kan Yar­dım­cı­sı Uzu­nay “Ta­kı­mın önü­müz­de­ki maç­lar­da bek­len­ti­le­re ce­vap ve­re­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­ruz. Ho­ca­mı­zın ar­ka­sın­da­yı­z” de­di.
 
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Uzunay, Karabükspor'a yenilmesinin ardından eleştirilen Teknik Direktör Vahid Halilhodzic için konuştu. Mevcut durumdan hoşnut olmadıklarını dile getirdi.
 
“Yiğit düştüğü yerden kalkar”

Uzunay, haftalar geçmesine rağmen istenen galibiyetlerin gelmediğine işaret ederek, "Beklenen galibiyetler gelmedi. Taraftarımız, basınımız haklı olarak eleştirmeye başladı. Bizim de moralimiz bozuldu. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' diye bir söz vardır. Önümüzdeki maçlarda camianın beklentilerine cevap vereceklerine inanıyoruz. Hocamıza güveniyoruz, arkasındayız. Bu durumdan çıkmak yine bizim inancımızla, çalışmaları- mızla, birlikteliğimizle olacaktır" dedi.
 
Uzunay kaybedilmiş bir şey olmadığını da belirterek şunları söyledi: “Yolun başındayız. Önümüzde uzun bir maraton var. Önümüzdeki günlerde beraber mutlu olacağız. Sabır, destek, hoşgörü bekliyoruz.”

Mert Nobre: "Atatürk sadece Türkiye değil dünya lideri"