comScore

Galatasaray Galatasaray

Cüneyt Tanman'dan bomba açıklamalar

27 Ağustos 2015, Perşembe 09:49
Cüneyt Tanman'dan bomba açıklamalar

Galatasaray'daki görevlerinden istifa eden Cüneyt Tanman gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

FutbolArena - Galatasaray'da Futbol Şubesi ve Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden Cüneyt Tanman, Bugün Gazetesi'ndeki köşesinde sarı kırmızılı kulüpte yaşananlarla ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti.

İşte Cüneyt Tanman'ın yazısı;
Kadroda alternatifi yok. Hamza hoca Niasse'yi tanıdığı için almak istiyor ama bu Burak'ı kaybederek olmamalı. Aralarında sorun olmama ihtimali yok. Özel ilgiye layık bir futbolcu.
 
Yö­ne­tim­dey­ken ya­zı yaz­mam ve TV yo­rum­cu­lu­ğum eleş­ti­ril­di. Hak­sız ol­du­ğu­mu dü­şün­dü­ğüm şe­kil­de gö­rev­den alın­dım. Ka­pı ka­pı do­la­şıp ken­di­mi sa­vu­na­cak de­ğil­dim. Ga­la­ta­sa­ray için bı­rak­tı­ğım 2 ku­ru­mum var­dı. Kim işi­ni bı­ra­kıp da Ga­la­ta­sa­ra­y'­a gel­miş. Yö­ne­tim­de her­ke­sin işi var, on­lar de­vam et­mi­yor­lar mı? Geç­miş­te bir­çok ün­lü ga­ze­te­ci de yö­ne­tim ku­rul­la­rın­day­ken yaz­mış­lar çiz­miş­ler. Re­ha Muh­tar, Uğur Dün­dar, Fa­tih Al­tay­lı gi­bi. 
 
Ben ai­le­den mil­yar­der de­ği­lim. Ha­ya­tım­da med­ya­dan ka­zan­dık­la­rı­mın çok öne­mi var. Fut­bol şu­be­si­nin yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le  3 ay ara ver­di­ğim iş­le­ri­me dön­mem ni­ye yan­lış ol­sun? Son­ra, ben ne yaz­mı­şım? Sab­ri ola­yı ve Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın trans­fer ih­ti­ya­cı­nı, Ham­za ho­ca ile Bu­ra­k'­ın ara­sın­da so­run ol­du­ğu ve mut­la­ka çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­mi­şim. Ya­ni ku­lü­bün önü­nü aça­cak şe­kil­de yol gös­ter­mi­şim. Za­ten bun­la­rı ya­zar­ken ak­tif yö­ne­ti­ci de­ğil­dim. Fut­bol şu­be­si so­rum­lu­lu­ğum alın­mış­tı.
 
"SADECE KOŞMAK İŞİ ÇÖZMÜYOR"
 
Ham­za ho­ca “A­ra­mız­da ne so­run ola­ca­k” de­di. Ben ise Bu­rak ile Ham­za ho­ca ara­sın­da bir so­run ol­du­ğu bel­li ve bu­nu çöz­me­li de­dim. Bu­ra­k'­ı ter­bi­ye et­mek için 50'li 60'lı da­ki­ka­lar­da oyun­dan alır­sa­nız ve bu­nu ar­ka ar­ka­ya ya­par­sa­nız, bu­ra­da so­run ol­ma­ma ih­ti­ma­li ol­maz. Bu­ra­k'­ı da ya­kın­dan ta­nı­dı­ğım için ha­tır­lat­mak is­te­dim. Mes­si­'den bi­le sa­vun­ma yap­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir­si­niz. Ama bu­nun bir şek­li olur. Bu­rak ben­ce Os­man­lıs­por ma­çın­da for­ve­te ya­kın oy­na­yan­la­rın hiç­bi­rin­den az koş­ma­dı.  Sa­de­ce koş­mak işi çöz­mü­yor. Umut da çok koş­tu ve pres yap­tı. Bu­rak'ı bu şe­kil­de kay­be­der­si­niz. 
 
So­ru: Bu­rak so­ru­nuy­la bir­lik­te ho­ca­nın Ni­as­se is­te­ği gün­de­me ge­li­yor. Ta­raf­tar bu trans­fe­re kar­şı. Siz­ce Ni­as­se so­ru­na ça­re olur mu?
 
Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın for­vet böl­ge­sin­de bir oyun­cu­ya da­ha ih­ti­ya­cı var. Drog­ba­'nın gel­di­ği dö­ne­mi ha­tır­la­ya­lım. Drog­ba­'lı, Bu­ra­k'­lı Ga­la­ta­sa­ray mı? Yok­sa Umu­t'­lu Bu­ra­k'­lı Ga­la­ta­sa­ray mı? Ben­ce Bu­rak çok önem­li. Ta­viz de­ğil ama özel il­gi­ye la­yık bir oyun­cu. Ona ek­sik­le­ri­ni söy­le­me­nin yo­lu da­ha fark­lı ol­ma­lı. Şu an kad­ro­da al­ter­na­ti­fi yok. Ni­as­se yi ta­nı­dı­ğı için ve ta­bi­i ku­lü­bün trans­fer­de­ki sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le al­mak is­ti­yor. An­cak bu Bu­ra­k'­ı kay­be­de­rek ol­ma­ma­lı. Hiç kim­se alın­mı­yor­sa, Ni­as­se bel­ki ola­bi­lir.
 
ARDA İÇİN TARAFTARA YALAN SÖYLEMEDİM
 
Eleş­ti­ril­di­ğim di­ğer iki ko­nu da Ar­da ve İb­ra­hi­mo­vi­ç'­ti. Ar­da­'yı be­nim ka­dar se­ven ve Ga­la­ta­sa­ra­y'­da gör­mek is­te­yen baş­ka bir yö­ne­ti­ci bu­la­maz­sı­nız. Ama bir de işin ger­çek ta­ra­fı var. Bar­ce­lo­na ya­tı­rım yap­mış, ay­nı kul­var­da ya­rı­şa­ca­ğı bir ta­kı­ma 6 ay­lı­ğı­na oyun­cu­yu ver­mez. Bu­nu bi­len bi­ri ola­rak ni­ye ta­raf­ta­rı­mı kan­dı­ra­yım ki? Gü­cü­müz var­sa kra­lı­nı alıp Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın kad­ro­su­na ka­ta­bi­le­cek ka­pa­si­te­miz var. Ta­kip et­ti­ği­miz isim­ler var. İb­ra­hi­mo­viç ise ilk ola­rak Ça­nak­ka­le­'de se­çim ön­ce­si yap­tı­ğı­mız se­ya­hat­te gün­de­me gel­di. Bir­kaç genç ta­raf­tar baş­kan­la bu­nun üs­tü­ne soh­bet et­ti. Olay bü­yü­dü. Baş­kan da da­hil ol­mak üze­re fut­bol­la il­gi­li her­ke­se böy­le bir ih­ti­ma­lin olup ol­ma­dı­ğını çek et­tim. Ol­ma­dı­ğı söy­len­di. Eğer var da ba­na söy­len­me­diy­se, bu za­ten da­ha bü­yük bir ayıp. 
 
NİYE İSTİFA ETTİM?
 
Her­kes çok ger­gin­di. Ra­hat­la­sın­lar is­te­dim. Ama be­nim is­te­di­ğim za­man­la­ma, be­nim is­te­di­ğim şe­kil­de ol­du. Açık­ca­sı baş­kan ve kar­de­şi ile viz­yo­nu­muz, fut­bo­lu ba­kı­şı­mız uyuş­ma­dı. Se­be­bi, be­nim fut­bo­la ba­kı­şı­mın da­ha ger­çek­çi ol­ma­sı ola­bi­lir. 
 
"2 AY GİDİŞAT FENA GİTMEDİ"
 
Baş­kan ile ta­nış­tı­ğı­mız ilk gün, ne­ler yap­mak is­te­di­ği­mi net ola­rak ifa­de et­tim. Ba­na ve­ri­len söz­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­mez­se ne­le­rin ola­bi­le­ce­ği­ni da­ha ilk gün ma­sa­ya koy­dum. 2 ay her­ şey fena gitmedi. Son­ra­dan to­pa gi­ren Meh­met Öz­bek ile bi­le uyum­lu ça­lış­ma­ya gay­ret et­tim.  Se­çim ve yet­ki alı­nan­ ge­nel ku­rul son­ra­sı olay de­ğiş­ti. Pro­je so­na er­miş ol­ma­lı. Flor­ya­'yı ben bı­rak­ma­dım. Baş­kan “Sen altya­pı­ya ve sco­ut iş­le­ri­ne ba­k” de­di. Yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rı ile fut­bol şu­be­si­ne ge­ti­ri­len ben, her­han­gi bir yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rı ol­mak­sı­zın söz­lü ola­rak “Sen bi­raz ke­na­ra çe­ki­l” ifa­de­siy­le kar­şı­laş­tım. Bu da­ki­ka­dan son­ra ne yap­say­dım? 
 
KAMPTA HAKSIZLIK
 
Avusturya kampını erken terk- ettiğim söylendi. Halbuki Hamza hocanın yardımcısı Metin Mert ile beraber zorlu bir yolda 13 saat araba yolculuğu ile Polonya'nın en kuzeyindeki bir yere gittik. Bir kaleciyi izledik. 3 ay boyunca hiçbir özel işimi, hatta hiçbir ailevi meselemi Galatasaray'ın önüne koymadım.
 
MUSLERA'NIN KAFASI KARIŞIK ÇÜNKÜ...
 
Muslera geçen sezon son 5 maç tek gol yemedi. Bu sezon iki maçta 4 gol yedi, ki 3'ünde ciddi hatası var. Muslera'ya gelen resmi teklif hiç olmadı. Ancak bana ciddi insanlardan ciddi rakamlar telafuz edildi. Muslera da yazılan çizilenleri okudu. Konsantrasyonu bozulmuş olabilir. Bence kafası Sivas'ta yediği golde kalmış olmalı. 
 
SABRİ PAZARLIK YAPMADIM DEDİ AMA...
 
En çok eleş­ti­ril­di­ğim ko­nu­lar­dan bi­ri­si Sab­ri­'dir. 2  ko­nu­da eleş­ti­ri­li­yo­rum. Bir; ni­ye ide­al adam de­ğil de­di­niz ama çok pa­ra ve­rip im­za­la­dı­nız de­ni­yor? Ce­va­bı çok ba­sit; Ben Ham­za ho­ca­yı hep ono­re et­me­ye ça­lış­tım, tek­nik pat­ro­nun o ol­du­ğu­nun hep al­tı­nı çiz­dim. Ham­za ho­ca baş­ka sağ bek is­te­di de biz al­ma­dık mı? Onun ta­ra­fın­dan Al­ves ko­nu­su geç­ti ama onun da alın­ma şart­la­rı çok ağır­dı. Onun dı­şın­da “Ben Sab­ri ve Ta­rık ile de­vam et­mek is­ti­yo­ru­m” de­di. İkin­ci­si; Sab­ri, hiç pa­zar­lık yap­ma­dı­ğı­nı, pa­ra­yı Meh­met Öz­bek ile be­nim ver­di­ği­mi söy­le­di. Baş­kan da be­ni fut­bol­cu iz­le­di­ğim Po­lon­ya­'dan ara­ya­rak ko­nuy­la ala­ka­lı Sab­ri­'ye kız­gın­lı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Oy­sa ken­di­si gö­rüş­me­di ama me­na­jer­le­ri sa­ğ ol­sun­lar gün­ler­ce pa­zar­lık ma­sa­sın­day­dı­lar. Za­ten ben ikin­ci kam­pa gön­de­ril­me­dim. 

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)