comScore

Galatasaray Galatasaray

Galatasaray'da metro korkusu

03 Ağustos 2015, Pazartesi 09:32
Galatasaray'da metro korkusu

Galatasaray, TT Are­na­'da­ki met­ro du­ra­ğı­nın açı­la­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. An­cak sta­da gi­den met­ro­nun in­şa­atı­nın bu se­zon ba­şı­na da ye­tiş­me­ye­ce­ği id­di­ala­rı ye­ni­den gün­de­me gel­di.

Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi, geç­ti­ği­miz se­zon TT Are­na­'ya ula­şım ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­yan ta­raf­tar­la­rı se­vin­di­re­cek bir ham­le yap­mış ve ey­lül ayın­da TT Are­na­'da­ki met­ro du­ra­ğı­nın açı­la­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. An­cak sta­da gi­den met­ro­nun in­şa­atı­nın bu se­zon ba­şı­na da ye­tiş­me­ye­ce­ği id­di­ala­rı ye­ni­den gün­de­me gel­di. Bu du­rum özel­lik­le Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar ara­sın­da tep­ki oluş­tur­du. Çün­kü Sa­na­yi Si­te­si du­ra­ğın­da inen ta­raf­tar­lar, sta­da ulaş­mak için yak­la­şık 1,5 km yü­rü­yor­du.
 
“Na­zik­çe so­ru­yo­ru­z”
 
Fa­kat yö­ne­ti­ci İs­ma­il Sa­rı­ka­ya bu ko­nuy­la il­gi­li ko­nuş­tu. Ken­di­le­ri­ne ve­ri­len sö­ze vur­gu ya­pan yö­ne­ti­ci Sa­rı­ka­ya “A­ğus­to­sun ikin­ci ya­rı­sıy­la ey­lül ba­şı gi­bi açı­la­ca­ğı yö­nün­de bi­ze söz ver­di­ler. Ge­cik­me ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Eli­miz­de olan bir şey de­ğil. İn­şa­atı biz yap­mı­yo­ruz. Na­zik­çe, ara­lık­lar­la son du­ru­mu so­ru­yo­ruz. İçe­ri­ye gi­rip in­şa­ata da­hil ola­cak ha­li­miz yok! Bi­ze ve­ri­len ta­ri­hi bek­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. An­cak met­ro­nun söz ve­ri­len ta­rih­te ta­mam­lan­ma­ma­sı du­ru­mun­da ne ola­ca­ğı ise me­rak ko­nu­su.

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)