comScore

Galatasaray Galatasaray

Galatasaray'da yeni yönetime önemli uyarı

07 Nisan 2015, Salı 12:57
Galatasaray'da yeni yönetime önemli uyarı

Galatasaray idarecisi Cem Kınay, mayısta seçilecek yeni yönetime yukarıdaki mesajı verdi.

Şam­pi­yon­lu­ğun en bü­yük aday­la­rın­dan Ga­la­ta­sa­ray'da yö­ne­ti­ci Cem Kı­nay, ma­yıs ayın­da ya­pı­la­cak kon­gre­den son­ra baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otu­ra­cak ki­şi­ye önem­li me­saj­lar ver­di.
 
Şam­pi­yon­lu­ğun se­çim­den da­ha önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kı­nay, "Ham­za Ham­za­oğ­lu, Flor­ya­'nın li­de­ri. Oyun­cu­la­rıy­la hiç bu se­çim at­mos­fe­ri­ne gir­me­me­li" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ye­ni yö­neti­me de na­si­hat­ler­de bu­lu­nan de­ne­yim­li ida­re­ci, "Han­gi yö­ne­tim ge­lir­se gel­sin, akıl­lı dav­ran­ma­sı ge­re­kir. Ben ol­sam fut­bol­da Ham­za ho­ca, bas­ket­bol­da da Er­gin (Ataman) ho­ca ile de­vam ede­rim. Her branş­ta­ki ho­ca­la­rı­mız ile de­vam et­me­li­yiz" şek­lin­de ko­nuş­tu. Kı­nay şöy­le de­vam et­ti:
 
"Kim aday ola­cak­sa önü­ne pro­je­ler koy­ma­lı. Ga­la­ta­sa­ra­y'­ı kü­çül­te­cek de­ğil, bü­yü­te­cek pro­je­ler koy­ma­lı. 500 se­ne­lik bir kül­tür. Baş­kan ol­du­ğu­nuz za­man bü­tün kül­tü­rün li­de­ri olu­yor­su­nuz. 25 mil­yon ta­raf­ta­rın ­da li­de­ri olu­yor­su­nuz. Do­la­yı­sıy­la Ga­la­ta­sa­ra­y'­a dün­ya öl­çe­ğin­de ba­şa­rı ge­ti­re­cek pro­je­le­ri olan­lar baş­kan ada­yı ol­ma­lı. Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın büt­çe­le­ri, ci­ro­la­rı da yük­sek. Bun­dan son­ra­ki yö­ne­tim­ler ma­li di­sip­li­ni sür­dür­me­li. Biz bu di­sip­li­ni oluş­tur­duk. Ci­ro­lar bü­yük, borç­lar da bü­yük. Ama Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın ra­kip­le­ri­ne oran­la avan­ta­jı, çok bü­yük gay­ri­men­kul­le­rinin olması” diye konuştu.

Mert Nobre: "Atatürk sadece Türkiye değil dünya lideri"