comScore

Galatasaray Galatasaray

Türk futbolu hakkındaki sözlerine yanıt

24 Ekim 2014, Cuma 14:47

Alman hocanın, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maç sonrası "Başkanım Türk mantalitesinde olsa buralara gelemezdim" açıklaması yankı buldu.

Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın Şam­pi­yon­lar Li­gi­'n­de evin­de Bo­rus­si­a Dort­mun­d'a 4-0 mağ­lup ol­du­ğu ma­çın ar­dın­dan ko­nuk eki­bin ho­ca­sı Jür­gen Klop­p'­un açık­la­ma­la­rı ge­ce­ye dam­ga vur­muştu. Al­man ho­ca bir so­ru üze­ri­ne “Baş­ka­nım ve yö­ne­ti­ci­le­rim Türk man­ta­li­te­sin­de ol­say­dı bu­ra­la­ra ge­le­mez­di­m” de­mişti. Bü­yük yan­kı bu­lan bu söz­le­re Sü­per Lig yö­ne­ti­ci­le­rin­den fark­lı tep­ki­ler gel­di.  
 
İŞTE O GÖRÜŞLER;
 
Trabzonspor Başkan Yrd. Yakup Aslan, Mak­sa­dı­nı ve had­di­ni aş­mış bir açık­la­ma. Biz­de fut­bo­lun her ye­rin­de sı­kın­tı var ama bun­la­rı söy­le­mek onun gö­re­vi de­ğil. Türk­le­r'­i kü­çüm­se­yen bir ifa­de bu. Çok şık ol­ma­mış.
 
Karabükspor Asbaşkanı Murat Yolbulan, Klo­op doğ­ru söy­lü­yor. Fut­bo­lu­mu­zu ti­ca­ret oda­la­rın­dan, va­li­lik­ler­den, ora­dan bu­ra­dan ge­len ida­re­ci­ler yö­ne­ti­yor. Ba­şa­rı­sız­lık bo­yu­tu çok yük­sek. Türk fut­bo­lu böy­le gel­di ama böy­le git­me­ye­ce­ği or­ta­da. Her­kes ta­ham­mül­süz.
 
G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, Klopp'a katılmamak mümkün değil. Türkiye'de kulüp başkanlarının çoğu futbolun içinden gelmiyor. Bizde 1-2 maç kaybedildiğinde hocayla yollar ayrılır. Futbolumuz uçuruma gidiyor. Bunun mutlaka önüne geçilmeli. Ama bu da bugün hemen olacak bir şey değil.
 
Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, ‘Türk man­ta­li­te­si­' sö­züy­le Klop­p'­un ne­yi kas­tet­ti­ği­ni açık­la­ma­sı la­zım. Eğer sa­bır­sız­lı­ğı­mı­zı kas­te­di­yor­sa hak­lı. Sa­de­ce fut­bol­da de­ğil si­ya­set­te de, her yer­de bu özel­li­ği­miz ön  plan­da.
 
Gaziantep Başkanı İbrahim Kızıl, Klopp bil­mi­yor bel­ki ama Tür­ki­ye­'de­ki ku­lüp baş­kan­la­rı ara­sın­da bu işi pro­fes­yo­nel­ce, çok iyi gö­tü­ren­ler de var. Fut­bo­lun ge­rek­le­ri­ni de çok iyi bi­lir­ler.
 
Mersin İ.Y. Başkanı Ali Kahrimanlı, Klop­p'­un ya­pı­ğı açık­la­ma bir say­gı­sız­lık­tır. Türk fut­bo­lu hak­kın­da ko­nuş­mak onun had­di de­ğil. Ken­di­ni bil­me­yen, ta­şı­ya­ma­yan bir ho­ca­ya ya­kı­şa­cak bir üs­lup. Za­ten onu Tür­ki­ye­'den kim­se de is­te­me­miş ki.
 
Erciyes Başkanı Ziya Eren, Klopp çok doğ­ru ko­nuş­muş. En baş­ta­ki prob­lem biz­ler­de. Ter­cih me­ka­niz­ma­sı bi­ziz. Av­ru­pa­'da 15 yıl ay­nı ku­lüp­te gö­rev ya­pan ho­ca­lar var. Biz­de 2 yıl ay­nı ta­kım­da ka­lan kaç ho­ca gös­te­rir­si­niz?
 
Balıkesirspor Başkanı Tuna Aktürk, Ho­ca­nın ken­di gö­rü­şü­dür, say­gı duy­mak ge­re­kir. Ba­zı nok­ta­lar­da sa­bır şart. İs­tik­rar önem­li­dir. Ay­rı­ca biz­de yö­ne­tim­le­rin 2 yıl­lı­ğı­na gö­re­ve gel­me­si de bü­yük so­run. Bir şey­le­ri tam yo­lu­na ko­yar­ken se­çim olu­yor ve her şey de­ği­şi­yor.
 
Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, Klopp bir ta­nım­la­ma yap­mış. Çün­kü Tür­ki­ye­'de baş­kan­lar ku­lüp­le­ri de, ta­kı­mı da, tri­bün­le­ri de yö­ne­tir. Av­ru­pa­'da ise sa­de­ce ku­lü­bü yö­ne­tir­ler. Tek­nik di­rek­tö­rün işi­ne ka­rış­maz­lar.
 
Konyaspor Başkan Yrd. Güven Öten, Klopp Türk fut­bo­lu­nu ne ka­dar araş­tır­dı ki bu yo­ru­mu yap­tı! Ta­bi­i ki fut­bo­lu­muz so­run­lu ama bu­nu yo­rum­la­mak ona düş­mez. Ba­na so­rar­sa­nız biz­de­ki en bü­yük so­run her şe­yin 3 bü­yük­le­re en­deks­li ol­ma­sı. Ana­do­lu ta­kım­la­rı bi­raz da­ha öne çı­ka­rıl­ma­lı.
 
Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, Bu konuyla ilgili dikkatli yorum yapmalıyız. Klopp'a pek katılmıyorum ama camiaların beklentisi bazen yönetimsel hatalar yaptırabiliyor. Türk futbolunun tüm paydaşlarının sabırlı olması gerekir. Anahtar kelime bence bu; sabır.
 
Ç. Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Jürgen Klopp ben­ce çok doğ­ru söy­le­miş. Ye­rin­de bir tes­pit içe­ri­yor bu söz­ler. Karşılaşma so­nun­da yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rın ta­ma­mı­na ka­tı­lı­yo­rum.

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)