comScore

Galatasaray Galatasaray

Alp Yalman'a yüklendi!

14 Ekim 2014, Salı 13:41

Şükrü Ergün: ‘Taş­kın­lı­ğa izin ver­me­yiz' de­mek ko­lay. Ma­dem öy­le, Fe­ner­bah­çe dep­las­ma­nın­da­ki olay­la­rı na­sıl en­gel­le­ye­ce­ği­ni açık­la­ya­cak. An­lat­sın ba­ka­lım, biz de gö­re­lim.'

Ga­la­ta­sa­ray'ın baş­kan aday­la­rın­dan Alp Yal­man, baş­kan­lık se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ku­lüp te­le­viz­yo­nu­na çı­ka­rak de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­muş­tu. Mev­cut yö­ne­ti­mi eleş­ti­ren Yal­man, geç­ti­ği­miz se­zon Bas­ket­bol Li­gi'nde­ki fi­nal se­ri­si­nin son ma­çı­na Ga­la­ta­sa­ray'ın Ül­ker Are­na'da ya­şa­nan olay­lar ne­de­niy­le çık­ma­ma­sı­nı da hak­sız bu­la­rak “Ga­la­ta­sa­ray'ın sa­ha­dan çe­kil­me­si­ne as­la izin vermem. Biz kaç­ma­yız, taş­kın­lı­ğa da mü­sa­ade et­me­yiz” de­miş­ti. Ku­lü­bün ba­sın söz­cü­sü Şük­rü Er­gün, Yal­man'ın ifa­de­le­ri­ne sert çı­ka­rak “Fe­ner­bah­çe Ül­ker ile oy­na­dı­ğı­mız fi­nal se­ri­sin­de, Ül­ker Are­na'da ya­şa­nan taş­kın­lık­lar­dan söz edi­yor ken­di­si. Böy­le söy­le­mek ko­lay. Ma­dem öy­le, Ga­la­ta­sa­ray baş­ka­nı çı­ka­cak ve ora­da­ki olay­la­rı­nı na­sıl en­gel­le­ye­ce­ği­ni açık­la­ya­cak. Na­sıl ola­ca­ğı­nı bir an­lat­sın ba­ka­lım, biz de gö­re­lim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
BÖYLE UYGUN  GÖRDÜK
 
Er­gün, Ga­la­ta­sa­ray'ın sa­ha­ya çık­ma­ma­sı­nı “Bu ham­le bi­zim ka­ra­rı­mız. O za­man öy­le uy­gun gör­dük ve sa­ha­ya çık­ma­dık” di­ye­rek sa­vun­du. Fe­ner­bah­çe Ül­ker ile Ga­la­ta­sa­ray Liv Hos­pi­tal, geç­ti­ği­miz se­zo­nun ha­zi­ran ayın­da, fi­nal se­ri­sin­de kar­şı­laş­mış­tı. İki ta­kım da iç sa­ha­la­rın­da ka­za­nın­ca 3-3'lük be­ra­ber­lik­le son ma­ça gi­dil­mişti. İç sa­ha avan­ta­jı­nı elin­de bu­lun­du­ran ta­raf Fe­ner­bah­çe Ül­ker'di. An­cak Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, se­ri­nin 5'nci ma­çın­da­ki olay­lar ne­de­niy­le ra­kip­le­ri­nin sa­ha­sı­nın son mü­sa­ba­ka­da ka­pan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor­du. Bu olmayınca Cim­bom ma­ça çık­ma­mış, ra­kibini 15 da­ki­ka bek­le­yen Kanarya, hük­men ga­lip sa­yı­la­rak şam­pi­yon­lu­ğa uzan­mış­tı. Galatasaray ca­mi­anın bir bö­lü­mü, müsabakaya çıkılmamasını o zaman da eleştirmişti.

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)