comScore

Galatasaray Galatasaray

Ünal Aysal'ı transferde zorlayan isim...

05 Şubat 2014, Çarşamba 11:15

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ay­sal, trans­fer dö­ne­mi­ni yo­rum­la­dı. “En çok­ İn­ter for­ma­sı gi­yen Ra­nocc­hi­a ko­nu­sun­da zor­lan­dık. Son da­ki­ka­ya ka­dar sü­reç de­vam et­ti” de­di. Bi­lin­di­ği gi­bi İtal­yan oyun­cu son gün gel­mek­ten vaz­geç­ti.

Ga­la­ta­sa­ray, İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı­sı Man­ci­ni'nin is­te­ği üze­ri­ne dev­re ara­sın­da ta­kı­ma tam 9 tak­vi­ye yap­tı. G'Hop­pers'tan İzet Haj­ro­viç, Gre­mi­o'dan Alex Tel­les, Fe­nix'ten On­ti­ve­ro, B.Ju­ni­ors'tan Bur­dis­so, Bu­cas­por'dan Umut Gün­do­ğan, Kay­se­ris­por'dan Sa­lih Dur­sun, Ma­ni­sas­por'dan Oğuz­han Ka­yar, Eskişehir'den Veysel Sarı ve Dort­mund'dan Ko­ray Gün­ter'i kad­ro­su­na da­hil et­ti.  1 aylık sü­reç­te yo­ğun bir trans­fer dö­ne­mi ya­şa­ndı.

 Bitime dakikalar kala bile çalıştık

Baş­kan Ünal Ay­sal trans­fer dö­ne­mi­ni yo­rum­la­dı. “Bu dö­nem­de si­zi en çok zor­la­yan trans­fer han­gi­siydi” so­ru­su­na Ay­sal il­ginç bir ya­nıt ver­di.  Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal “ Yo­ğun ve zor­lu bir trans­fer dö­ne­mi ya­şa­dık. Trans­fer dö­ne­mi­nin bi­ti­mi­ne da­ki­ka­lar ka­la bi­le ça­lış­ma için­dey­dik. Bi­zi en çok zor­la­yan bir so­nuç al­ma­ma­mı­za rağ­men İtal­yan sto­per­ler ol­du. En çok da İn­ter for­ma­sı gi­yen Ra­nocc­hi­a ile ya­şa­nan trans­fer sü­re­cin­de çok zor­lan­dık. Son da­ki­ka­ya ka­dar trans­fer sü­re­ci de­vam et­ti. Ama bir so­nuç al­ma­dık” di­ye ko­nuş­tu. Ay­sal'ın söy­le­di­ği di­ğer İtal­yan ise Cag­li­ari for­ma­sı gi­yen As­to­ri'ydi...
Kaynak: Bugün

FutbolArena haber turu (22 Eylül 2018)


Tüm dünyadan anında canlı skorlar burada.