comScore

Beşiktaş Beşiktaş

Beşiktaş'ta derbi öncesi panik

30 Ekim 2014, Perşembe 15:39

Be­şik­taş'ın 9 gün­de oy­na­dı­ğı 3 maç da İs­tan­bul dı­şı­na denk gel­di. Ön­ce­ki gün id­man ya­pan ta­kı­mın ha­li­ni gö­ren Bi­lic, Fe­ner­bah­çe der­bi­si­ne 3 gün kal­ma­sı­na rağ­men ta­kı­ma dün ‘ka­fa iz­ni' ver­di. Ka­t e­di­len me­sa­fe, 3 bin 500 km'yi aş­mış­tı.

Er­ci­yess­por'a kay­be­den Be­şik­taş'ta he­def, pa­zar gü­nü Fe­ner­bah­çe der­bi­si­ni ka­za­na­rak kay­be­di­len pu­an­la­rı te­la­fi et­mek. Zor­lu maçın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­yan Si­yah-Be­yaz­lı­lar­da tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic dün bü­yük bir sür­pri­ze im­za at­tı. Hır­vat ho­ca, 9 gün için­de (kuş uçuşu hesabıyla) 3 bin 546 ki­lo­met­re yol giden ta­kı­ma der­bi­ye 3 gün kal­ma­sı­na rağ­men izin ver­di... Kartal, 19 Ekim'de­ki Si­vas ma­çı­nı An­ka­ra'da 3-2 ka­zan­dık­tan son­ra 23 Ekim'de Bel­grad'da Par­ti­zan'ı 4-0'lık skor­la de­vir­di.
 
Bugün yeniden start verecekler
 
27 Ekim'de Kay­se­ri'de Er­ci­yes'e 3-2 ye­ni­len Si­yah-Be­yaz­lı­lar, İs­tan­bul'a dö­ner dön­mez derbi ha­zır­lık­la­rı­na ön­ce­ki gün start ver­miş­ti. De­ne­yim­li ho­ca­nın, "He­pi­niz çok yo­rul­du­nuz. Gi­di­n ka­fa­nı­zı to­par­la­yın"  di­ye­rek oyun­cu­la­ra bir gün­lük izi­nin müj­de­si­ni ver­di­ği be­lir­til­di. Der­bi ha­zır­lık­la­rı bugün baş­la­ya­cak. Bu arada sezon öncesinden beri listede olan Norveç ekibi Molde'nin sağ beki Linnes, kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
 
“Gökhan dil kursuna gitsin!”
 
Su­at Al­tın İn­şa­at Kay­se­ri Er­ci­yess­por Baş­ka­nı Zi­ya Eren, Gök­han Tö­re'ye tep­ki gös­ter­di. Sarf et­ti­ği ke­li­me­nin kü­für an­la­mı ta­şı­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan Tö­re'ye ce­vap ve­ren Eren, “Ben onun do­ğup bü­yü­dü­ğü yer­de ya­şa­mış, İn­gi­liz­ce'yi iyi bi­len bi­ri ola­rak sö­zün ne an­la­ma gel­di­ği­ni bi­li­yo­rum. Gök­han bo­şu­na öy­le açık­la­ma­lar yap­ma­sın. Ya­ban­cı dil bil­mi­yor­sa kur­sa git­sin. Eğer benim oyuncu aynı davranışı sergilese, cezasını veririm” ifadelerini kullandı.
 

Selen Yakıcı İle Top 5 (16 Kasım 2020)